Familierecht

Het familierecht treft u zeer persoonlijk. Een professionele begeleiding is dan van wezenlijk belang.

Een zeer groot en tevens het meest bekende onderdeel van het familierecht is de echtscheidingsprocedure of de beëindiging samenleving tussen partners. Ruimte en aandacht voor de emoties die met een scheiding gepaard gaan zijn belangrijk.  Wat zijn uw standpunten en wensen, maar ook wat is haalbaar? In deze periode is het van groot belang dat u met raad en daad op een adequate wijze wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat of mediator. Deze vindt u bij ten Berge Leerkotte Advocaten.

Het familierecht behelst echter meer dan enkel echtscheidingsprocedures. Onze advocaten en mediators kunnen u bij verscheidene familierechtelijke kwesties bijstaan.

Onze expertise:

 • echtscheiding/boedelscheiding
 • samenlevingsovereenkomst
 • huwelijksvoorwaarden
 • ouderschapsplan
 • gezag en omgang
 • partneralimentatie
 • kinderalimentatie
 • adoptie
 • curatele
 • naamswijziging
 • convenant

 

De echtscheidingsprocedure

De duurzame ontwrichting is de wettelijke grond die de Nederlandse wet geeft voor de echtscheiding. Een echtscheidingsprocedure kan op gezamenlijk verzoek worden opgestart (bijvoorbeeld na een geslaagde mediation) of op verzoek van één van de echtgenoten/partners.

De echtscheidingsprocedure op tegenspraak kenmerkt zich door het feit dat de echtgenoten/partners geen gezamenlijke advocaat hebben maar dat beiden of één van hen door een eigen advocaat wordt bijgestaan. De advocaat van de verzoeker dient het scheidingsverzoek bij de rechtbank in. Wil de andere partner verweer voeren of zelfstandige verzoeken indienen dan moet ook hij/zij zich laten bijstaan door een eigen advocaat. Nadat het verzoekschrift tot echtscheiding is ingediend wordt het verzoekschrift door de deurwaarder betekend aan de niet verzoekende partner. In het zogenaamde exploot van betekening staat vermeld voor welke datum er verweer kan worden gevoerd. De advocaat van de verwerende partij kan uitstel voor het indienen van een verweerschrift (tevens houdende zelfstandige tegenverzoeken) vragen of direct een verweerschrift indienen.

In het verzoekschrift tot echtscheiding kan behalve de echtscheiding onder meer worden verzocht om:

 • het hoofdverblijf van de kinderen bij een ouder, een zgn. co-ouderschapsregeling, verdelen van zorgtaken en opvoedingstaken / ouderschapsplan;
 • partner en/of kinder- alimentatie
 • boedelscheiding
 • uitsluitend gebruik van de woning / huurrecht van de woning.

Nadat de rechtbank over en weer alle stukken heeft ontvangen wordt er een zitting gepland. Gemiddeld genomen volgt vier weken na de zitting de schriftelijke  uitspraak of beschikking. Als partijen het eens zijn geworden hoeft er geen zitting plaats te vinden. De rechtbank legt dan de afspraken in een beschikking vast. Door het wijzen van de beschikking zijn partijen nog niet gescheiden. Door de inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de burgerlijke stand wordt het huwelijk ontbonden en per de datum van inschrijving zijn partijen gescheiden.

Indien de echtscheidingsprocedure niet kan worden afgewacht, kan via een verzoekschrift voorlopige voorzieningen binnen een week of vier a vijf een oordeel van de rechter verkregen worden. Het betreft een voorlopig (spoed) oordeel. De rechter kan onder meer een voorlopige beslissing nemen over de alimentatie, het huis, het gebruik van dagelijkse goederen, de omgang,  de verdeling van de zorg voor de kinderen.

Onze advocaten staan u graag bij!