Letselschade

Wanneer u door toedoen van een ander ernstig lichamelijk of psychisch letsel hebt opgelopen, is er sprake van letselschade. Die schade kan verschillende oorzaken hebben, zoals een bedrijfsongeval, een medische fout, een verkeersongeval of een zeden/geweldsdelict. Vaak heeft u recht op een vergoeding voor de door u geleden schade.

De geleden schade valt veelal uiteen in twee componenten, de materiele en immateriële schade. Bij materiele schade moet u denken aan een compensatie voor de geleden schade zoals bijvoorbeeld verlies van inkomen en vermogen, medische kosten, kosten als gevolg van studievertraging, etc. Het is schade die rechtstreeks voortvloeit uit het aan u toegebrachte letsel.

Naast de materiele schade, kunt in veel voorkomende gevallen ook recht hebben op een immateriële vergoeding. Die vergoeding houdt een compensatie in voor de eventuele emotionele en psychische schade. Immers in veel gevallen verandert het toebrengen van letselschade het leven van het slachtoffer, in zowel fysieke als in emotionele zin. Aan de hand van verschillende factoren wordt door een gespecialiseerde letselschade advocaat bekeken wat de verwachte (blijvende) gevolgen zullen zijn voor de toekomst en op basis daarvan wordt de schade berekend.

Onze advocaten begrijpen dat er veel op u afkomt en dat naast de emotionele en fysieke gevolgen u met raad en daad terzijde moet worden gestaan om u verder te helpen om een eventuele schadeclaim neer te leggen bij de partij die de schade heeft veroorzaakt.  Neem daarom contact met ons kantoor voor het maken van een afspraak.