Algemene voorwaarden

Artikel 1: ten Berge Leerkotte advocaten (TBL) betekent zowel de maatschap respectievelijk de maatschapsleden alsmede de in dienst van de maatschap zijnde advocaten, procureurs en overige medewerkers.

Artikel 2: Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en artikel 7: 407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door TBL.

Artikel 3: TBL heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen die door de Nederlandse Orde van Advocaten voorgeschreven bedragen te boven gaan. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico dat op grond van de verzekering ten laste van TBL komt. Op verzoek kan inzage worden verkregen in de polisvoorwaarden. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van TBL beperkt tot een bedrag van € 25.000,– of, indien het door TBL in rekening gebracht bedrag hoger is dan € 25.000,– tot een bedrag gelijk aan dat honorarium.

Artikel 4: TBL advocaten is alleen aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van derden die in verband met de uitvoering van de opdracht zullen worden ingeschakeld indien en voor zover de als gevolg daarvan geleden schade op deze derde verhaalbaar is. Indien TBL derden inschakelt die daarbij een beperking van hun aansprakelijkheid bedingen wordt een dergelijk beding door TBL mede namens de desbetreffende opdrachtgever van TBL aanvaard. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Artikel 5: Gelden die de advocaat ten behoeve van de opdrachtgever ontvangt worden gestort op de bankrekening van Stichting Beheer Derdengelden TBL te Utrecht. Tenzij schriftelijk een afwijkende afspraak is gemaakt wordt over de derdengelden geen rente vergoed.

Artikel 6: Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door TBL vast te stellen uurtarieven. TBL is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Door TBL ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen aan de opdrachtgever gespecificeerd in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) zal daarenboven een percentage van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht.

Artikel 7: De werkzaamheden worden maandelijks of per kwartaal (met uitsluiting van de zaken verricht op basis van gefinancierde rechtsbijstand) aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8: Door TBL te verzenden declaraties dienen binnen 28 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. Na het verstrijken van genoemde termijn kan de maatschap aan de opdrachtgever een vergoeding in rekening brengen van 1% per maand.

Artikel 9: Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaren worden bewaard, waarna TBL het recht heeft het dossier te vernietigen.

Artikel 10: De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en TBL is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse Rechter.