Erfrecht

Als geen ander begrijpen wij dat problemen of geschillen bij de afwikkeling en de verdeling van een nalatenschap het verdriet alleen maar vergroten. Bijstand van onze mediator die tevens  gespecialiseerd erfrechtadvocaat is kan helpen om escalatie te voorkomen en conflicten op te lossen.

Bij de afwikkeling van een nalatenschap spelen emoties een grote rol. Er kunnen allerlei meningsverschillen ontstaan. Het maakt veel uit of er sprake is van het zogenaamde wettelijk erfrecht/versterferfrecht of van een testament. Het erfrecht kent standaardregels over wie de erfgenamen zijn. Dit heet versterferfrecht en geldt als iemand geen testament heeft gemaakt. Met een testament is het mogelijk af te wijken van de regels die standaard gelden. Dit heet testamentair erfrecht. Iedereen van 16 jaar en ouder kan een testament maken.

Wettelijk erfrecht

Is er geen testament, dan wordt de verdeling van de nalatenschap geregeld volgens de wettelijke erfrecht regels, opgenomen in boek 4 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin staan de bloedverwantschap met de overledene en de achterblijvende partner centraal. Bij aanvaarden van de nalatenschap ontvangen de erfgenamen alle bezittingen en schulden. Wilt u meer weten over erfrecht? Bel of mail ons met uw vragen over erfrecht.

Testament

In een testament kan de erflater zijn of haar erfgenamen zelf aanwijzen en de verdeling van zijn of haar nalatenschap zelf regelen. Een testament moet zijn vastgesteld in een notariële akte. De erflater is vrij in zijn keuze voor erfgenamen, maar moet wel rekening houden met zijn kinderen. De kinderen hebben namelijk altijd recht op hun zogenaamde legitieme portie. Dat is een deel van wat zij erven als er geen testament is gemaakt. Wij procederen en adviseren over alle erfrechtelijke leerstukken, ook kan er voor mediation worden gekozen.

Het kan onder meer over de volgende onderwerpen gaan:

 • geldigheid testament/uiterste wilsbeschikking
 • versterferfrecht
 • uitleg testament
 • verdeling nalatenschap
 • inbreng
 • vereffening nalatenschap (vereffenaar)
 • executeur (executele)
 • legitieme portie (legitimarissen)
 • legaten (legatarissen)
 • aanvaarden, verwerpen en beneficiair aanvaarden van een erfenis
 • wettelijke verdeling/ ouderlijke boedelverdeling
 • wilsrechten
 • andere wettelijke rechten
 • rekening en verantwoording
 • boedelbeschrijving
 • het verwerpen of aanvaarden door wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen;
 • de vaststelling van de boedelbeschrijving;
 • de overdracht van goederen door uitoefening van de wilsrechten;
 • de aanspraken van kinderen op sommen ineens;
 • de benoeming of het ontslag van een executeur-testamentair;
 • geschillen tussen meerdere executeurs-testamentair;
 • geschillen met de executeur-testamentair over de verkoop van goederen;
 • de benoeming of ontslag van een bewindvoerder en bijvoorbeeld het handelen van de bewindvoerder zonder toestemming van de erfgenamen.