Jeugdrecht

Het jeugdrecht is het rechtsgebied dat ziet op jeugdigen en jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Bij ons kantoor staan we jongeren bij in zowel strafrechtelijke als familierechtelijke kwesties. Word je verdacht van een strafbaar feit, ben je aangehouden, gedagvaard of word je uit huis geplaatst? Neem dan direct contact op.

Niet alleen de jeugdige zelf kan op onze rechtsbijstand rekenen, ook ouders van wie hun minderjarige kind uit huis wordt geplaatst of onder toezicht wordt gesteld staan wij bij. Snelle en vakkundige rechtsbijstand in die situatie is dan noodzakelijk!

Jeugdstrafrecht

Het jeugdstrafrecht is in principe van toepassing op minderjarige verdachten van 12 tot 18 jaar oud die in aanraking komen met politie en justitie. Het jeugdstrafrecht biedt bijzondere voorwaarden en andere strafmodaliteiten dan het volwassenrecht en zoekt meer aansluiting bij de ontwikkeling van een jeugdige.

Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen niet strafrechtelijk worden vervolgd. Zij kunnen echter wel aangehouden worden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Indien er grote zorgen bestaan bij politie en justitie over een jongere onder de 12 jaar kan de politie wel een zorgmelding maken en andere instanties inschakelen zoals jeugdzorg of de Raad voor de Kinderbescherming die dan om civielrechtelijke maatregelen kunnen verzoeken, zoals bijvoorbeeld een ondertoezichtstelling (zie jeugd civiel recht).

Wanneer jij zelf of indien uw kind wordt aangehouden, verdacht wordt van een strafbaar feit, gedagvaard is voor de kinderrechter of in sommige gevallen zelfs in jeugddetentie verblijft, brengt dat natuurlijk veel emoties met zich mee. Zowel voor de jeugdige zelf, maar ook voor de ouder(s). Naast mogelijk verdriet en teleurstelling, komt er ook in juridische zin veel op u af. Een betrokken advocaat is dan absoluut wenselijk.

Niet alleen politie en justitie zullen zich bemoeien met uw kind, maar afhankelijk van de aard en ernst van het feit of de zorgen rondom de ontwikkeling van uw kind komen ook andere instanties en instellingen om de hoek kijken, zoals de Raad voor de Kinderbescherming, de jeugdreclassering of jeugdzorg.

Het is duidelijk dat het politie-en justitiecontact veel vragen oproept bij zowel jeugdigen als de ouders. Vanwege onze specialisatie in het jeugdrecht kunnen wij u adviseren en bijstaan vanaf het moment dat uw kind verdachte is tot en met een eventuele zitting. Laat u zich vrijblijvend informeren en adviseren wat wij voor u kunnen betekenen en wat er allemaal op u af komt. Indien wij de minderjarige bijstaan is onze rechtsbijstand kosteloos en worden onze werkzaamheden vergoed door de overheid.

Jeugd civielrecht

Het jeugd civiel recht beslaat een groot rechtsterrein. In principe behandelt ons kantoor alle zaken waarbij de belangen van een jeugdige in het gedrang lijken te komen. Zaken die veelvuldig voor komen in het jeugd civiele recht, zijn de ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing.

Ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing

Indien er grote zorgen zijn over uw kind of zoals de wet het formuleert: “indien een minderjarige zodanig opgroeit, dat zijn zedelijke of geestelijke belangen of zijn gezondheid ernstig worden bedreigd, en andere middelen ter afwending van deze bedreiging hebben gefaald of, naar is te voorzien, zullen falen, kan de kinderrechter hem onder toezicht stellen van een gezinsvoogdijinstelling”. Dit is de zogeheten ondertoezichtstelling.

Ernstige zorgen rondom uw kind kunnen dus aanleiding zijn tot ondertoezichtstelling van uw kind. Dit gebeurt meestal op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming en de kinderrechter dient daarop te beslissen.

Als uw kind onder toezicht wordt gesteld, wordt u als ouder(s) beperkt in het ouderlijk gezag. U hebt nog wel het ouderlijk gezag, maar u dient zich te houden aan de aanwijzingen van een gezinsvoogd die de ondertoezichtstelling uitvoert. Indien uw kind enkel onder toezicht is gesteld, verblijft het wel gewoon thuis.

Wanneer de Raad voor Kinderbescherming of de gezinsvoogdijinstelling vindt dat er sprake is van forse zorgen, de belangen van een kind verwaarloosd dreigen te geraken, sprake is van een onveilige situatie of wanneer het alleen onder toezicht stellen van een kind niet tot voldoende resultaat leidt, kan verzocht worden om een uithuisplaatsing van een kind. Een kind kan dan in een instelling of (netwerk)pleeggezin geplaatst worden.

Bij een uithuisplaatsing wordt onderscheid gemaakt tussen een open en een gesloten plaatsing. Een open plaatsing is bij een (netwerk)pleeggezin of in een open instelling. In sommige gevallen zijn de zorgen rondom de minderjarige zo groot, bijvoorbeeld als een minderjarige wegloopt of zich in gevaarlijke en onveilige situaties begeeft, dat er kan worden verzocht om een gesloten plaatsing. Zowel de Raad voor de Kinderbescherming, maar ook ouder(s) zelf kunnen daarom verzoeken. De kinderrechter beslist dit uiteindelijk.

Wanneer er sprake is van een gesloten uithuisplaatsing, kunt u zich niet alleen als ouder(s) laten vertegenwoordigen, maar is een advocaat voor de minderjarige eveneens verplicht. Die rechtsbijstand voor alleen de minderjarige is eveneens kosteloos. Onze advocaten staan zowel ouders als kinderen bij wanneer er sprake is van een ondertoezichtstelling of een (open/gesloten) uithuisplaatsing. Aangezien dergelijke zaken soms zeer snel en onverwacht kunnen lopen, is adequate rechtsbijstand vereist. Neem dan ook altijd direct contact op wanneer uw kind onder toezicht of uithuisgeplaatst wordt of dreigt te worden.