Algemene voorwaarden

Artikel 1: ten Berge Leerkotte advocaten (verder te noemen ‘het kantoor’) betekent zowel de maatschap respectievelijk de maatschapsleden en zelfstandig advocaten (kostendelers). Ten Berge Leerkotte Advocaten is een samenwerkingsverband tussen ten Berge Leerkotte advocaten en mr. M. Rotgans en mr. P. van der Geest, waarbij eenieder afzonderlijk voor eigen en risico werkzaam is. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door mr. Leerkotte, mr. Ten Berge, mr. Van der Geest en/of mr. Rotgans (hierna: de opdrachtnemer).

Artikel 2: Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikel 7:404 en artikel 7: 407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

Artikel 3: mr F.A. ten Berge en mr. Leerkotte beschikken over een derdengeldrekening. Voor mr. Van der Geest en mr. Rotgans geldt dat zij geen beschikking hebben over een derdengeldenrekening.

Artikel 4: Uitsluitend de opdrachtnemer waarmee een overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan, kan aansprakelijk zijn. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving, uitvoeren. Van een verbintenis tot een te realiseren resultaat is nooit sprake.

Artikel 5: Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van een eventueel eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak. Een aanspraak vervalt in ieder geval indien de opdrachtnemer niet binnen een jaar na ontdekking van een omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid van de aansprakelijkheid schriftelijk in kennis is gesteld. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers is uitgesloten. Het kantoor is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, bedrijfsschade of overige indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan. De opdrachtgever dient zich indien nodig tegen deze schade te verzekeren.

Artikel 6: De opdrachtnemer zal bij het inschakelen van niet tot haar organisatie behorende derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden.

Artikel 7: Tenzij anders overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met de jaarlijks door de opdrachtnemer vast te stellen uurtarieven. De opdrachtnemer is gerechtigd de betaling van een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Door de opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen aan de opdrachtgever gespecificeerd in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten (zoals porti-, telefoon-, fax- en kopieerkosten e.d.) kan daarenboven een percentage van 6% van het honorarium in rekening worden gebracht.

Artikel 8: De werkzaamheden worden maandelijks of per kwartaal (met uitsluiting van de zaken verricht op basis van gefinancierde rechtsbijstand) aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9: Door de opdrachtnemer te verzenden declaraties dienen binnen 14 dagen te worden voldaan, bij gebreke waarvan de opdrachtgever in verzuim is. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtnemer gerechtigd om de werkzaamheden, onder gelijktijdige kennisgeving aan de opdrachtgever, op te schorten. Indien na schriftelijke aanmaning betaling uitblijft, kan het verschuldigde bedrag worden vermeerderd met incassokosten volgens het wettelijk tarief.

Artikel 10: De opdrachtgever kan worden bijgestaan op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand indien deze daarvoor in aanmerking komt ingevolge de daarvoor geldende normen gesteld door de Raad voor Rechtsbijstand.

Artikel 11: Er kan worden afgesproken dat de opdrachtgever, ondanks het feit dat hij wellicht in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand door Raad voor Rechtsbijstand zal worden bijgestaan op betalende basis.

Artikel 12: Wanneer opdrachtgever in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand en de opdrachtnemer op deze basis optreedt wordt de op te leggen eigen bijdrage (welke wordt vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand) bij wijze van voorschot aan de cliënt in rekening gebracht. In dat geval zijn de financiële voorwaarden zoals deze zijn vermeld onder punt 6 en 7 niet van toepassing.

Artikel 13: Het met een opdracht gevormde dossier zal gedurende 5 jaren worden bewaard, waarna de opdrachtnemer het recht heeft het dossier te vernietigen.

Artikel 14: De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer is onderworpen aan het Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde Nederlandse Rechter.

Artikel 15: De opdrachtnemer is aangesloten bij een klachtenregeling in samenwerking met ten Berge Leerkotte Advocaten, Rotgans Advocatuur en Van der Geest Advocatuur.

Artikel 16: Officiële klachten kunnen worden ingediend bij het kantoor, Maliebaan 20, 3581 CP te Utrecht o.v.v. klacht; deze zullen dan worden doorgeleid aan respectievelijk ten Berge Leerkotte Advocaten, Rotgans Advocatuur of Van der Geest Advocatuur, een en ander afhankelijk jegens wie de klacht gericht is. De inhoud van de klachtenregeling van mr. Rotgans en mr. Van der Geest is terug te vinden op de website van het kantoor: www.tbladvocaten.nl.